Otwocka Liga Biegowa

Wólka Mlądzka 2018

Regulamin


1. Cele zawodów

 1. Promocja powiatu otwockiego i miasta Otwock
 2. Promocja zdrowego trybu życia
 3. Promocja aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze
 4. Stymulowanie aktywności fizycznej w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo bez względu na wiek

2. Organizator

 1. Uczniowski Klub Sportowy „BIELIKI”
 2. 05-400 Otwock ul. Żeromskiego 235
 3. Numer telefonu alarmowego: 602-389-070
 4. Konto bankowe: 36 8001 0005 2001 0001 5251 0001

3. Termin i miejsce zawodów

 1. 22 Kwiecień 2018
 2. 6 Maj 2018
 3. 20 Maj 2018
 4. 10 Czerwiec 2018
 5. Miejsce startu/mety : ul Wspaniała przy Orliku – KS Wulkan Wólka Mlądzka
 6. Trasa biegu: ul. Wspaniała- Nad Świdrem- Słoneczna ( Jeździecka)- Trakt Napoleoński- Wspaniała

4. Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem będzie osoba spełniająca następujące warunki:
 1. Dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów
 2. Uiści opłatę startową w wysokości zgodnej z regulaminem. Istnieje możliwość wpłaty na konto pod warunkiem okazania potwierdzenia wpłaty przy zgłoszeniu i odbiorze numeru startowego.
Warunkiem udziału w imprezie jest czytelny podpis na karcie zgłoszeniowej przed startem na pierwszych zawodach, w których zawodnik będzie brał udział, z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem, co jest jednoznaczne z zapoznaniem się z poniższą klauzulą:

  „Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatora w prasie, radiu i telewizji. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UKS Bieliki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).”

Uwaga:
 1. Kartę zgłoszeniową do cyklu Liga biegowa wypełnia się tylko jeden raz. Karta obowiązuje przez wszystkie edycje, w których uczestnik będzie brał udział.
 2. Zgłoszenia można dokonać drogą mailową na adres: uks.bieliki@wp.pl do czwartku poprzedzającego dzień startu po wypełnieniu karty zgłoszenia.
 3. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. W przypadku zawodników niepełnoletnich – na odpowiedzialność rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów zorganizowanych grup sportowych. Rodzic lub opiekun prawny dziecka biorącego udział w zawodach przyjmuje do wiadomości: – w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Start zawodnika w zawodach jestrównoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Podczas wyścigu zawodnikom nie wolno ani popychać, ani ciągnąć innych zawodników. Zakazane jest także blokowanie innych zawodników poprzez umyślną zmianę biegu, a także wykorzystywanie zwierząt podczas biegu w celu podciągania. Karą za tego typu zachowania jest pisemne upomnienie. Zawodnik, który włącza się lub próbuje się włączyć do grupy używając niesportowych metod(popychanie barkiem lub chwytanie innego zawodnika) będzie karane. Karą za tego typu zachowanie jest pisemne upomnienie lub bezpośrednia dyskwalifikacja.

5. Dystanse i kategorie wiekowe

Kategorie: Grupy wiekowe: Dystanse:
rocznik 2010 i młodsi 8 lat i młodsi K/M – 300 m
rocznik 2008-2009 9-10 lat K/M – 600 m
rocznik 2006-2007 11-12 lat K/M – 1000 m
rocznik 2004-2005 13-14 lat K/M – 1500 m
rocznik 2001-2003 15-17 lat K/M – 3400 m
rocznik 1999-2000 18-19 lat K/M – 3400 m
rocznik 1989-1998 20-29 lat K/M – 3400 m/5300m
rocznik 1979-1988 30-39 lat K/M – 3400 m/5300m
rocznik 1969-1978 40-49 lat K/M – 3400 m/5300m
rocznik 1960-1969 50-59 lat K/M – 3400 m/5300m
rocznik 1959 i starsi 60lat i starsi K/M – 3400 m/5300m

6. Opłaty startowe

Numery startowe:
 1. 25zł - jednorazowa opłata za numer startowy w sezonie 2018, oplata wyłącznie gotówką w biurze zawodów
 2. 50 zł - za wydanie kolejnego numeru (w przypadku zgubienia lub zniszczenia)
Opłata za start jednorazowy:
 1. Dystans 300m – 10 zł – w dniu startu, opłata dokonywana wyłącznie w formie gotówki w Biurze Zawodów.
 2. Dystans 1000m (jeden start) - 10 zł – w dniu startu, opłata dokonywana wyłącznie w formie gotówki w Biurze Zawodów.
 3. Dystans 1500m (jeden start) - 10 zł – w dniu startu, opłata dokonywana wyłącznie w formie gotówki w Biurze Zawodów.
 4. Dystans 3000/5000m (jeden start) - 20 zł – w dniu startu, opłata dokonywana wyłącznie w formie gotówki w Biurze Zawodów.

7. Pomiar czasu

W edycjach Liga biegowa będzie używany elektroniczny system identyfikacji pomiaru czasu zawodnika brutto, który zidentyfikuje zawodnika przebiegającego przez linię mety. Na zawodach będzie obowiązywał jedennumer startowy, wydany na cały cykl, odpłatny 25 zł. Numery są ważne na wszystkie letnie edycje. Wszystkie numery tracą ważność po ostatniej edycji 2018 roku. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe z chipem przymocowane na piersi (1 szt.) Posiadanie chipu jest warunkiem wystartowania w zawodach oraz sklasyfikowania w komunikaciekońcowym zawodów. Niewłaściwe zamocowanie numeru możespowodować niesklasyfikowanie zawodnika. Zawodnicy, którzy nie kończą zawodów lub są z nich eliminowani, klasyfikowani są w tej kolejności, wjakiej ich wycofanie zostało zauważone przez wyznaczonego sędziego. Za wydanie kolejnego numeru (w przypadku zgubienia lub zniszczenia) – opłata wynosi 50 zł.

8. Program zawodów

Program zawodów można znaleźć tutaj.

Uwaga:

Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia lub podziału kategorii w zależności od ilości startujących zawodników. Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego modyfikacje.Każdorazowo przed edycją każdego wyścigu na stronie http://www.otwockaligabiegowa.pl, będą umieszczane szczegółowe komunikaty z ewentualnymi zmianami dotyczącymi czasu startu. Dodatkowo zostanie umieszczona mapa trasy wyścigu oraz wskazówki dojazdu na miejsce startu zawodów.

9. Przebieg zawodów

 1. Każdy dystans startuje osobno
 2. Start kolejnej grupy następuje po zakończeniu poprzedniego dystansu
 3. Zawody zostaną przeprowadzone na trasie według załączonych na stronie http://www.otwockaligabiegowa.pl Na trasie zawodów będą zlokalizowane punkty kontrolne.Ominięcie ich będzie karane dyskwalifikacją.
 4. Trasa zawodów będzie oznakowana tabliczkami kierunkowymi, szarfami zawieszonymi na drzewach i krzakach, a w niektórych miejscach wygrodzona taśmami.
 5. Trasa będzie zabezpieczona przez organizatora, sędziów i ratowników medycznych
 6. Zawody będą się odbywać przy ograniczonym ruchu drogowym. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg czy pojedynczych zabudowań.
 7. Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego, niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników współpracujących przy organizowaniu zawodów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
 8. Zabrania się umyślnego niszczenia oznakowania trasy zawodów, co może spowodować ryzyko zabłądzenia lub utraty zdrowia. Organizator będzie pociągał do odpowiedzialności cywilnej osoby celowo niszczące oznakowanie trasy.
 9. Zabronione jest bieganie ze słuchawkami i słuchanie muzyki w czasie biegu.

10. Zasady fair-play

 1. Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić pierwszeństwa szybszemu na trasie, jeśli to możliwe.
 2. Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do drogi publicznej czy skrzyżowania.
 3. Podczas finiszu zawodnik musi trzymywać się swojego toru biegu.
 4. Przewidziane jest wręczanie nagrody Fair-Play. Nominacje do niej należy zgłaszać do Biura zawodów najpóźniej w dniu zawodów.

11. Świadczenia dla zawodników

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
 1. Przebiegnięcie oznakowanej trasy
 2. Elektroniczny pomiar czasu
 3. Zabezpieczenie medyczne
 4. Medale dla zwycięzców
 5. Serwis FOTO

12. Klasyfikacja indywidualna

 1. Klasyfikacja cyklu Liga biegowa 2018 będzie przeprowadzona na wymienionych w regulaminie dystansach w kategoriach wiekowych z podziałem na płeć.
 2. Zwycięzcami we wszystkich w/w kategoriach z podziałem na wiek i płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę zawodów i nie pominą żadnego punktu kontrolnego
 3. Klasyfikacja będzie liczona według następujących zasad:
  1. Jest klasyfikacją punktową
  2. Prowadzona oddzielnie na wszystkich dystansach; uczestnicy nie mają obowiązku startowania na jednym określonym dystansie
 4. Zawodnik w każdej edycji może przed startem zmienić dystans, zobowiązany jest poinformować o tym Biuro Zawodów
 5. Zwycięzcą klasyfikacji indywidualnej na danym dystansie, zostanie zawodnik, który uzyska największą ilość punktów. Przed pierwszym startem zawodnik dokonuje wyboru dystansu, na którym będzie klasyfikowany w całym cyklu. Nie ma wymogu ilościowego startów. Punkty zdobyte na danym dystansie liczone będą wyłącznie dla tego dystansu. Nie sumujemy punktów zdobytych przez jednego zawodnika na różnych dystansach.
 6. Pozostałe kwestie sporne nie opisane w Regulaminie, a dotyczące klasyfikacji końcowej rozstrzyga Organizator.

13. Klasyfikacja drużynowa

W klasyfikacji drużynowej uwzględnione będą zespoły, które zgłoszą min. 3 zawodników. Punkty będą liczone od pierwszego wyścigu. Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach zgłoszonych zawodników, na wszystkich dystansach . Do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki najlepszych, maksymalnie trzech zawodników wg zdobytych punktów.

14. Nagrody

 1. Medale za miejsca 1 – 3 w kategoriach
 2. Za zajęcie miejsca 1-3 –puchary kategorii OPEN
 3. Za miejsca 1-3 na dystansie – puchary.

15. Kary

W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem może zastosować:
 1. Upomnienie.
 2. Dyskwalifikacja.
Powstałe kwestie sporne Sędzią Głównym rozstrzyga w porozumieniu z Organizatorem.

16. Dyskwalifikacja

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku:
 1. Stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku (decyzje obsługi medycznej)
 2. Przekroczenia limitu czasu
 3. Niszczenia, zasłaniania lub niepoprawnego używania numeru startowego
 4. Przekazania swojego numeru startowego lub elektronicznego chipa innej osobie
 5. Ominięcie nawet fragmentu trasy lub pokonania jej w sposób inny niż podany przez organizatora
 6. Nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu na punkcie pomiaru czasu
 7. Złamania zasad bezpieczeństwa
 8. Nieprzestrzegania zasad fair-play oraz przepisów niniejszego regulaminu
 9. Nie wykonywania poleceń sędziów i organizatora
 10. Pojawienia się na trasie wyścigu osób nieuprawnionych z drużyny zawodnika /zawodników uczestniczącego /uczestniczących w zawodach ( np. asysta)
 11. Startu w niewłaściwej kategorii wyścigu

17. Protesty

Protesty dotyczące zajętego miejsca na mecie można składać na piśmie na ręce Sędziego Głównego. Ostateczna decyzja należy do Organizatora. Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojego miejsca w wynikach i w przypadku stwierdzenia wątpliwości zgłoszenia tego faktu sędziom, zanim rozpocznie się dekoracja. Uwagi do wyników można też zgłaszać drogą elektroniczną (e-mail:uks.bieliki@wp.pl) najpóźniej do trzech dni po zakończeniu zawodów, którego dotyczy.

18. Ochrona środowiska naturalnego

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy zawodów. Zaśmiecanie trasy karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

19. Informacje dodatkowe

 1. Przed startem zawodnik powinien zapoznać się z trasą, dokładne obejrzenie mapki trasy i to zawodnik jest odpowiedzialny za znajomość trasy.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości ze należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
 4. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca.
 5. Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numer startowy na piersi.
 6. Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 9. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 10. Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu oraz w siedzibie Organizatora).
 12. Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora jako podstawę do jakichkolwiek roszczeń lub protestów.
 13. Zawody będą się odbywać przy ograniczonym ruchu drogowym. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg czy pojedynczych zabudowań.

Created by Kuba Korniluk